1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.yuneec-dron.pl, w tym  w szczególności:

a. zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów,

b. składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym,

c. dostarczania zamówionych Produktów,

d. uiszczania ceny sprzedaży Produktów i kosztów dostawy,

e. prawa do odstąpienia od umowy,

f. procedury reklamacji.

2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

4. Klient może kontaktować się z firmą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 , w szczególności składać reklamacje, telefonicznie- 508 89 89 71. Koszty połączenie telefonicznego jest zgodny ze stawką operatora z którego korzysta Klient.

 

 

      REJESTRACJA, ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) Klient powinien wypełnić Formularzu Rejestracji podając :

a. imię i nazwisko lub nick;

b. adres e-mail;

c. hasło,  

d. adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj).

e. datę urodzenia

2. Dodatkowo Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu Internetowego oraz następnie zaakceptować jego postanowienia. W celu realizacji Zamówień Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Po prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu Formularza Rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”.

4. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, firma nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

7. Rejestracja oraz korzystanie z oferowanej funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne i dobrowolne.

8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

9. Firma oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

10. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.

11. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

12. Klient, który zarejestrował konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

13. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.

14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

b. korzystania z usług oferowanych przez firmę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. korzystania z usług oferowanych przez firmę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d. korzystania z usług oferowanych przez firmę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Spółkę, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o których mowa powyżej w ust. 14 Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

16. Skuteczne złożenie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie firmy, co zostaje uwidocznione poprzez zamieszczenia informacji o dostępności Produktu.

  

                                        ZAMÓWIENIA

  

1. Klient może dokonać zakupu Produktu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Składając Zamówienie Klient potwierdza, przyjmuje do wiadomości, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu.

2. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (cena Produktu wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi) każdorazowo podawana jest na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w zakresie wyboru (dodania lub usunięcia) Produktu z Koszyka.

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Zdjęcia zamieszczone w ofertach mogą odbiegać od oryginału. 

6. Po złożeniu zamówienia przez klienta na adres poczty elektronicznej klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania złożonego przez Klienta wraz ze wszystkimi danymi pozwalającymi określić zamówioną usługę.


 

                                         PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy (o ile nie jest to wyraźnie zastrzeżone i wskazane przy danym Produkcie – poprzez informację o darmowej dostawie), przy czym Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3. ust. 8 Regulaminu.

3. Koszty dostawy określane są zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu oraz każdorazowo zostają wskazane Klientowi na etapie realizacji Zamówienia (za wyjątkiem sytuacji gdy następuje darmowa dostawa).

4. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu oraz kosztu dostawy jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

5. Całkowita kwota realizacji Zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za Zamówione Produkty oraz koszt dostawy.

 

                             REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja Zamówienia następuję (rozpoczyna się) po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości.

2. Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 7 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Termin realizacji Zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji Zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od firmy.

4. O wszelkich trudnościach w realizacji zamówienia firma niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5. Produkty są doręczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy spedycyjnej.

6. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostawy po jej odbiorze od dostawcy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą

7. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni roboczych

REGULAMIN SERWISU www.yuneec-dron.pl

 

                    SŁOWNIK

 

1.Serwis – yuneec-dron.pl ul. Bieżanowska 1 A  Kraków

2.Klient -osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do naprawy.

3.Spedytor -firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.

4.Kurier -pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.

 

                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników serwisu yuneec-dron.pl.

2. Zlecenie przez Klienta usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3.  Serwis yuneec-dron.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu.

Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej www. yuneec-dron.pl.

4. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu naprawy powierzonego sprzętu.

5. Zamówienie usługi serwisowej (serwis u klienta) odbywa się poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną.

6. Zakres usług oraz ich ceny zależą od ceny części użytych do naprawy drona.

7. Na wszelkie usługi serwis udziela 30 dniowej gwarancji.

8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji wykonywanej usługi u Klienta w karcie serwisowej. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

9. W przypadku prawidłowego wykonania usługi, bądź w przypadku jej niewykonania z winy Klienta, przysługuje opłata zgodna z cennikiem. Klient potwierdzi pisemnie na odpowiednim formularzu wykonanie usługi i zaakceptuje ustaloną kwotę.

10. Serwis zobowiązany jest do świadczenia usług z najwyższą starannością.

11. W sytuacji, gdy Klient: a) złamie postanowienia Regulaminu, b) będzie działał na szkodę serwisu serwisant ma prawo zaprzestać świadczenia usługi dla Klienta bez prawa zwrotu uiszczonej już opłaty.

12. Serwis Komputerowy przyjmując sprzęt komputerowy do naprawy wydaje rewers gwarancyjny będący jedynym dokumentem kwitującym przyjęcie sprzętu, wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu rewersu serwisowego, duplikaty rewersów serwisowych nie są wydawane.

13. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania . ( Zwyczajowo serwis powiadamia telefonicznie na nr tel. podany podczas wypisywania rewersu serwisowego 3 krotnie ).

14. Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

15. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 08 1997 Dz. U Nr 02.101.926.

16.Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu , serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć , przesuniecie w kolejności w trybie ekspres jest równoznaczne z pobraniem dodatkowej opłaty wg. cennika.

17. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać: a) Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, b) nazwę, typ usługi, które reklamacja dotyczy, c) przedmiot reklamacji, d) okoliczności uzasadniające reklamację.

18. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ yuneec-dron.pl. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

19. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem Oddając sprzęt ,dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.

20. Właścicielem serwisu oraz domeny AERODRON jest firma  AERODRON Ryszard Kumala z siedzibą ul. Bieżanowska 1A/4 30-812 Kraków NIP 6761017247, REGON 350803950 dla których prowadzona jest działalność handlowa pod nazwą: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

 

                  ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 

1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego przy pomocy dostępnych środków jak w pkt. 2 poniżej.

2. Zgłoszenia sprzętu klienta do serwisu może nastąpić na kilka sposobów:

 ·osobiście w serwisie przynosząc i wypełniając formularz serwisowy

·wysyłając sprzęt oraz wypełnione i wydrukowany formularz serwisowy

·pocztą elektroniczną -email lub -na podstawie wysłanego formularza na stronie internetowej

·telefonicznie -w wyjątkowych sytuacjach gdy klient nie ma dostępu do Internetu

 3.Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.

4.Serwis wydaje klientowi dokument "Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu", który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.

5.Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia

6.Alternatywną formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany przez klienta adres wysyłkowy.

7. Sprzęt nieodebrany po wcześniejszym powiadomieniu o możliwym odbiorze naprawionego sprzętu po 45 dniach podlega opłacie za każdą dobę w wysokości 15 złotych.

 

                 WYSYŁKA SPRZĘTU

1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Należy pamiętać aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt w celu uchronienia go przed ryzykiem uszkodzenia podczas transportu.

2. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20zł brutto, które poniesie klient.

3.Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 5000zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.

4.Spedytorem serwisu yuneec-dron.pl jest firma DPD

 

                             ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z UPK może odstąpić (w całości lub w części) od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres firmy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dostarczenia towaru.

4. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres wskazany w § 1 ust. 4 powyżej przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest jednocześnie do zwrotu Spółce Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu – koszt przesłania do firmy - Produktu.

 

                                           REKLAMACJE

1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną Produktu jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez firmę.

2. Firma w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez firme Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do firmy i opisem reklamacji.

4. Wzór formularza reklamacji przekazywany jest Klientowi:

a. w trakcie procedury składania Zamówienia, ponadto  dostępne jest w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Reklamacje powinny być kierowane na adres:

AERODRON Ryszard Kumala ul. Bieżanowska 1A/4   30-812 Kraków

 

               OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak zgody na przetwarzanie przez firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO jest FHU NATALIA Anetta Kumala ul. Walerego Sławka 3A w Krakowie

4. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

                  POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Firma niniejszym informuje, iż w sytuacji powstania sporu związanego z realizacją umowy Konsument w celu uniknięcia ewentualnych sporów sądowych ma możliwość:

a) do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a firmą,

b) do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a nadto obie stronytj. firma oraz Konsument muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

4. Niezależnie od powyższego firma niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/. Dodatkowo Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a firmą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów pod adresem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:

a. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;

b. za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. Załączniki:

a. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;

b. Wzór Formularza reklamacyjnego.

 

 

 

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

AERODRON Ryszard Kumala
ul. Bieżanowska 1 A / 4

30-812 Kraków
Nip 6761017247

tel. 508 89 89 71

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numer Zamówienia: _____________________________________________________________________

Data odbioru Produktu: ___________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________

Data: ___________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

..................., dn............. 20.... r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko _______________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________

Adres c.d : ____________________________________________________________________

email: ________________________________________________________________________

tel. ___________________________________________________________________________

Data nabycia Produktu ______________________________________________________________________________

Nazwa Produktu _________________________________________________________________

Nr Zamówienia _________________________________________________________________

Ilość reklamowanego towaru _____szt. Po_____ zł

Ogólna wartość towaru: ________________zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Kiedy wady zostały stwierdzone ____________________________________________

Żądanie Klienta związane z uszkodzeniem lub Wadą

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

___________________

(czytelny podpis Klienta)